Friday, February 19, 2021

Smolensk (Russia), 18-19.2.2021 -National Championships in Combined Events-

Smolensk (Russia), 18-19.2.2021 -National Championships in Combined Events-

INDOOR

Men

Heptathlon (18-19) 1 Ilya Shkurenev 6.269p (6.99; 7.46; 14.29; 2.11 - 7.97; 5.40; 2:48.48); 2 Sergey Timshin 5.612p (7.34; 6.99; 13.49; 20 5- 8.31; 4.90; 2:56.00); 3 Maksim Isaev 5.566p (7.20; 7.20; 13.48; 1.96 - 8.23; 4.50; 2:52.77); 4 Yevgeniy Likhanov 5.509p (7.18; 6.89; 14.26; 1.96 - 8.41; 4.70; 2:57.28); 5 Yevgeniy Chernov 5.418p (7.19; 6.85; 12.64; 1.96 - 8.45; 4.50; 2:48.67); 6 Artem Lukyanenko 5.382p (7.34; 6.74; 14.22; 1.93 - 8.30; 4.70; 3:00.98); 7 Nikita Rusnak 5.328p (7.47; 6.98; 12.15; 2.08 - 8.64; 4.40; 2:52.10)

Heptathlon u23 (18-19) 1 Arseniy Elfimov 5.752p (7.23; 7.07, 14.99; 2.08 - 8.62; 4.80; 2:49.43); 2 Aleksandr Komarov 5.639p (7.13; 7.01; 14.16; 2.05 - 8.41; 4.50; 2:50.85); 3 Alexander Shirkunov 5.291p (7.43; 6.71; 12.43; 1.99 - 8.45; 4.60; 2:54.46)

Women

Pentathlon (19) 1 Aleksandra Butvina 4.325p (8.82; 1.76; 14.55; 5.87; 2:21.11); 2 Maria Kulenkova 4.217p (8.65; 1.76; 12.68; 5.80; 2:21.00); 3 Marina Pshichkina 4.200p (9.04; 1.79; 13.63; 5.67; 2:20.77); 4 Anastasiya Nikolayeva 4.008p (8.28; 1.70; 10.11; 5.85; 2:25.81); 5 Yelena Yermolina 3.834p (8.79; 1.58; 12.19; 5.51; 2:22.38); 6 Darya Tikhonova 3.786p (9.09; 1.58; 9.85; 5.53; 2:10.71)

Pentathlon u23 (18) 1 Alina Podgornova 40.26p (8.44; 1.76; 11.54; 5.65; 2:23.33); 2 Yuliya Sokhatskaya 3.897p (8.70; 1.64; 11.26; 5.78; 2:25.94); 3 Veronika Soldatenkova 3.886p (8.68; 1.67; 11.04; 5.50; 2:22.32)

Pentathlon u20 (18) 1 Polina Parfenenko 3.910p (9.46; 1.85; 10.80; 5.84; 2:31.81); 2 Svetlana Antoshina 3.867p (8.87; 1.64; 10.40; 5.96; 2:25.19); 3 Valeriya Moskvitina 3.728p (8.78; 1.73; 10.82; 5.33; 2:33.70)


No comments:

Post a comment