@Trackinsun

@Trackinsun

Monday, June 12, 2017

Smolensk (Russia), 10-11.6.2017 -National Championships in Combined Events-


Smolensk (Russia), 10-11.6.2017 -National Championships in Combined Events-
Men
Decathlon 1 Ilya Shkurenyov 8.601p (10,89/0.7-7,58/0.9-14,15-2,12-49,00-13,95/1.4-44,91-5,30-60,29-4.28,35); 2 Artem Lukyanenko 8.130p (11,01/0.7-6,95/-0.3-15,00-2,03-50,01-13,98/1.4-44,67-4,90-58,81-4.37,24); 3 Artem Makarenko 8.112p (11,00/0.7-7,03/0.2-14,62-2,03-48,70-13,82/1.4-40,71-5,00-51,55-4.27,99); 4 Aleksandr Tabala 7.914p (11,59/0.5-6,94/-0.3-15,22-2,06-51,63-14,83/1.5-43,48-5,00-58,72-4.30,20); 5 Sergey Timshin 7.900p (11,02/0.7-6,90/0.3-12,94-2,15-49,62-14,44/1.4-40,74-4,70-56,54-4.35,12); 6 Yevgeniy Sarantsev 7.871p (11,30/0.7-6,93/-0.2-15,78-2,03-50,92-15,52/1.4-45,48-4,70-62,11-4.39,54); 7 Maksim Korolyov 7.772p (11,21/0.5-6,93/-0.3-14,56-1,94-49,77-15,14/1.5-47,89-4,50-54,73-4.30,01); 8 Feliks Shestopalov 7.718p (11,23/0.7-7,15/-0.4-12,82-1,94-48,52-14,53/1.4-40,33-4,50-55,79-4.28,34); 9 Pavel Rudnev 7.664p (11,07/0.7-6,94/0.1-13,22-2,00-50,72-14,57/1.5-38,68-5,00-48,12-4.30,23); 10 Yaroslav Novitskiy 7.639p (11,56/0.5-6,85/-0.3-14,38-2,00-51,80-15,38/1.5-41,82-4,90-65,11-4.47,98); 11 Vladislav Grinchuk 7.273p (11,07/-0.4-6,82/0.1-11,71-1,91-51,43-14,79/1.5-39,84-4,80-48,11-4.45,01); 12 Mikhail Savva 7.220p (11,37/0.5-6,84/-0.2-11,93-1,94-51,91-15,70/1.4-40,99-4,30-57,03-4.31,15); 13 Igor Ryabchuk 7.219p (11,33/-0.4-7,17/0.3-11,67-1,88-51,73-15,25/1.4-39,05-4,70-49,46-4.38,11); 14 Nikita Korotkov 7.144p (11,07/0.5-6,43/0.1-11,87-1,97-52,01-14,68/1.4-39,45-4,50-50,50-4.49,78); 15 Ruslan Yemurlayev 7.126p (11,69/-1.6-6,16/-0.1-12,98-1,82-50,56-15,95/-0.9-37,65-4,70-60,17-4.24,85); 16 Andrey Shchurovskiy 7.121p (11,46/-0.4-6,24/0.6-14,68-2,06-54,01-15,18/1.5-44,16-4,10-49,02-4.43,87)
Women
Heptathlon 1 Mariya Gromysheva 5.888p (13,67/1.7-1,75-12,48-24,43/0.0-6,06/0.0-38,02-2.20,53); 2 Mariya Pavlova 5.782p (13,82/1.7-1,75-12,09-25,01/0.0-5,85/0.3-38,70-2.17,12); 3 Margarita Korneychuk 5.641p (14,86/1.7-1,81-11,13-26,02/0.3-5,92/-0.1-42,30-2.17,68); 4 Viktoriya Vaseykina 5.490p (14,52/1.7-1,81-11,17-25,59/0.0-5,94/0.2-35,49-2.26,15); 5 Lyubov Tkach 5.407p (15,24/1.7-1,69-13,14-25,76/0.3-5,27/0.2-42,10-2.17,51)

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun